Wat leren we in groep 8?

Groep 8 is een jaar waarin veel dingen herhaald en verdiept worden. Groep 8 is ook het jaar waarin wij leerlingen verder voorbereiden op het voortgezet onderwijs. Zij maken in dit jaar de schoolkeuze voor het Voortgezet Onderwijs.

Spannend jaar dat groep 8, maar aan de andere kant ook een jaar om te tonen wat je allemaal al kan en te weten waar je trots op mag zijn. Nog steeds hoort bij groep 8 ook de eindtoets. De toets die niet meer bepalend is voor het advies, maar wel de mogelijkheid geeft om het advies positief bij te stellen.

Sociaal- emotionele ontwikkeling

Ook in groep 8 wordt de Kanjermethode, zoals deze al van jongs af aan door de school wordt aangeleerd, gebruikt. De leerlingen leren hierdoor op eigen gedrag te reflecteren, gedrag van anderen te respecteren en rekening te houden met elkaars gevoel en emoties.

Door verhalen en oefeningen krijgen de kinderen inzicht in hun eigen gedrag en dat van de ander. Ze leren omgaan met hun gevoelens, voor zichzelf op te komen, te luisteren naar anderen en conflicten op een goede manier op te lossen.

Taal en lezen

Kinderen ontwikkelen zich verder op het gebied van taal, lezen, stellen, spreken/luisteren en spelling.

Tijdens lezen leren de kinderen o.a.:

 • toepassen van de strategieën voor begrijpend lezen; zoals voorspellen, voorkennis gebruiken, vorm en structuur herkennen, signaalwoorden herkennen, tabellen en grafieken lezen.
 • Studerend lezen door middel van herlezen, schematiseren, onderstrepen, aantekeningen maken, uittreksel maken, samenvatten en voorlezen.

Tijdens stellen leren de kinderen o.a; informatieve, instructieve en betogende teksten schrijven.

Tijdens spreken/luisteren leren de kinderen o.a.; discussiëren, discussie leiden en argumenteren.

Tijdens spelling leren de kinderen o.a.:

 • Correct spellen, waaronder woorden met een tussen -n,
 • Grammatica: taalkundig ontleden (zelfstandig naamwoord, werkwoord, bijvoeglijk naamwoord, lidwoord, voegwoord, voorzetsel, persoonlijk/bezittelijk/aanwijzend voornaamwoord); redekundig ontleden (onderwerp, gezegde, lijdend voorwerp, meewerkend voorwerp, bijwoordelijke bepaling); passieve en actieve zinnen.

Rekenen tot 1.000.000

Rekenen krijgt veel aandacht, waarbij we zorgen voor een goede overgang naar het voortgezet onderwijs.

Tijdens rekenen leren de kinderen o.a.:

 • Sommen t/m 1.000.000.
 • +/- en x/: zowel kolomsgewijs als cijferend berekenen, gebruik rekenmachine.
 • Meten: omtrek van een cirkel en middellijn berekenen.
 • Hoofdrekenen: + en – tot 100 (of met grotere getallen naar analogie).
 • Schattend rekenen: afronden, schatten van sommen met kommagetallen, uitkomst schatten als controle bij rekenen met rekenmachine

Wereldoriëntatie

Geschiedenis, aardrijkskunde en natuur & techniek zijn vakken die wekelijks aan bod komen. De volgende interessante onderwerpen behandelen we met de kinderen:

 • Geschiedenis: tijdvakken: Gouden eeuw, Franse revolutie, het ontstaan van een democratie, twee wereldoorlogen en over de oorlogen na deze tijd (Nederlands-Indië, Koude Oorlog).
 • Aardrijkskunde: wereld, zowel topografie, geografie als economie en welvaart.
 • Biologie en natuur: fotosynthese, voedselkringlopen, bloedsomloop, spijsvertering, voortplanting bij mens en dier.
 • Techniek: elektriciteit en energie, magnetisme, constructie en materialen.
 • Verkeer: verkeersregels kennen en toepassen in een redelijk vertrouwde omgeving, oriëntatie op de toekomstige route tussen huis en school.
 • Mens en maatschappij: democratie, waarden en normen, emancipatie, vrijheid van meningsuiting, discriminatie, normen en waarden op sociale media.

Engels

De kinderen in groep 8 durven Engels te spreken, informatie te vragen en een gesprekje te voeren in alledaagse situatie. Ze leren enkele eenvoudige, alledaagse, veelvoorkomende woorden schrijven en de informatie te halen uit eenvoudige gesproken en geschreven teksten. We bouwen verder aan hun woordenschat en leren meer veelvoorkomende, alledaagse woorden.

Creatieve ontwikkeling

Naast alle vakken wordt er in groep 8 ook nog aandacht besteed aan de creatieve ontwikkeling. Zo staat er wekelijks een tekenles, handvaardigheidsles, dramales en/of muziekles op het programma. Verder gaan we aan het eind van het jaar natuurlijk aan de slag met de musical. In die periode zijn we ook veel bezig met de creatieve ontwikkeling.

Bewegingsonderwijs

De leerlingen krijgen twee keer per week een les bewegingsonderwijs aangeboden in de gymzaal. Beide lessen worden gegeven door een vakleerkracht.

Huiswerk

In groep 8 krijgen de leerlingen elke week huiswerkbladen mee naar huis. Zij krijgen een week de tijd om hun huiswerk te maken. Ook krijgen zij voor een toets van aardrijkskunde, geschiedenis of naut een samenvatting mee die zij kunnen leren. Daarbij hoort ook het leren voor de topotoetsen die worden opgegeven. Verder bereiden de kinderen in groep 8 een boekbespreking, twee nieuwsberichten en twee spreekbeurten voor. De ene spreekbeurt bereiden ze alleen voor. De andere spreekbeurt doen zij in duo’s. Eén keer in het jaar moeten de kinderen een werkstuk maken. Al dit huiswerk en deze toetsen kunnen de kinderen opschrijven en plannen in hun agenda. Deze agenda krijgen ze van school.