Wat leren we in groep 8?

Groep 8 is een jaar waarin veel dingen herhaald en verdiept worden. Groep 8 is ook het jaar waarin wij leerlingen verder voorbereiden op het voortgezet onderwijs. Zij maken in dit jaar de schoolkeuze voor het Voortgezet Onderwijs.

Spannend jaar dat groep 8, maar aan de andere kant ook een jaar om te tonen wat je allemaal al kan en te weten waar je trots op mag zijn. Nog steeds hoort bij groep 8 ook de doorstroomtoets. De toets die niet meer bepalend is voor het advies, maar wel de mogelijkheid geeft om het advies positief bij te stellen.

Sociaal- emotionele ontwikkeling

Ook in groep 8 wordt de Kanjermethode, zoals deze al van jongs af aan door de school wordt aangeleerd, gebruikt. De leerlingen leren hierdoor op eigen gedrag te reflecteren, gedrag van anderen te respecteren en rekening te houden met elkaars gevoel en emoties.

Door verhalen en oefeningen krijgen de kinderen inzicht in hun eigen gedrag en dat van de ander. Ze leren omgaan met hun gevoelens, voor zichzelf op te komen, te luisteren naar anderen en conflicten op een goede manier op te lossen.

Taal en lezen

Kinderen ontwikkelen zich verder op het gebied van taal, lezen, stellen, spreken/luisteren en spelling. Hiervoor gebruiken we de methode Staal.

Tijdens lezen leren de kinderen o.a.:

 • toepassen van de strategieën voor begrijpend lezen; zoals voorspellen, voorkennis gebruiken, vorm en structuur herkennen, signaalwoorden herkennen, tabellen en grafieken lezen.
 • Studerend lezen door middel van herlezen, schematiseren, onderstrepen, aantekeningen maken, uittreksel maken, samenvatten en voorlezen.

Tijdens stellen leren de kinderen o.a; informatieve, instructieve en betogende teksten schrijven.

Tijdens spreken/luisteren leren de kinderen o.a.; discussiëren, discussie leiden en argumenteren.

Tijdens spelling leren de kinderen o.a.:

 • Correct spellen, waaronder woorden met een tussen -n,
 • Grammatica: taalkundig ontleden (zelfstandig naamwoord, werkwoord, bijvoeglijk naamwoord, lidwoord, voegwoord, voorzetsel, persoonlijk/bezittelijk/aanwijzend voornaamwoord); redekundig ontleden (onderwerp, gezegde, lijdend voorwerp, meewerkend voorwerp, bijwoordelijke bepaling); passieve en actieve zinnen.

Naast de methode Staal worden er nog andere methodes gebruikt die het lezen, schrijven en gebruiken van taal bevorderen:

 • Technisch lezen: methode Karakter;
 • Begrijpend lezen: Close reading, Nieuwsbegrip en andere teksten;
 • Schrijven: onderhoud van het handschrift, m.b.v. de methode Klinkers;
 • Stellen: (functionele) tekst, plezier in schrijven behouden;
 • Spreken/luisteren: deelnemen aan gesprekken, meningen herkennen. Bijvoorbeeld de boekbesprekingen, nieuwsberichten en spreekbeurten.

Rekenen tot 1.000.000

Rekenen krijgt veel aandacht, waarbij we zorgen voor een goede overgang naar het voortgezet onderwijs.

Tijdens rekenen, waarbij we de methode Pluspunt 4 gebruiken, leren de kinderen o.a.:

 • Sommen t/m 1.000.000;
 • +/- en x/: zowel kolomsgewijs als cijferend berekenen, gebruik rekenmachine;
 • Meten: omtrek van een cirkel en middellijn berekenen;
 • Hoofdrekenen: + en – tot 100 (of met grotere getallen naar analogie);
 • Schattend rekenen: afronden, schatten van sommen met kommagetallen, uitkomst schatten als controle bij rekenen met rekenmachine

Wereldoriëntatie

Wereldoriëntatie is de verzamelnaam voor de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, techniek en verkeer. Deze vakken sluiten aan bij de interesse die kinderen krijgen voor de wereld om hen heen en komen wekelijks aan bod in een geïntegreerde methode: Blink. De thema’s starten met een introductie van het thema, waarin de doelen en het gezamenlijke eindproduct aan bod komen. De intro bevat ook een aantal ‘triggers’ om de kinderen nieuwsgierig te maken en te bekijken wat ze aan voorkennis hebben. Vervolgens krijgen ze eerst een basis aan inhoud en vaardigheden geboden door middel van de geleide onderzoekslessen die je gezamenlijk met de hele klas doet. Daarna volgt de Test jezelf (wat weet ik nu al? wat vind ik interessant?) en gaan ze zelf aan de slag met hun eigen onderzoeksvraag. Ze doen onderzoek, ze maken een eigen product en ze werken samen toe naar de eindpresentatie. Elk thema eindigt met een evaluatie.

Engels

De kinderen in groep 8 durven Engels te spreken, informatie te vragen en een gesprekje te voeren in alledaagse situaties. Ze leren enkele eenvoudige, alledaagse, veelvoorkomende woorden schrijven en de informatie te halen uit eenvoudige gesproken en geschreven teksten. We bouwen verder aan hun woordenschat en leren meer veelvoorkomende, alledaagse woorden.

Creatieve ontwikkeling

Naast alle vakken wordt er in groep 8 ook nog aandacht besteed aan de creatieve ontwikkeling. Zo staat er wekelijks een tekenles, handvaardigheidsles, dramales en/of muziekles op het programma. Verder gaan we aan het eind van het jaar natuurlijk aan de slag met de musical. In die periode zijn we ook veel bezig met de creatieve ontwikkeling.

Bewegingsonderwijs

De leerlingen krijgen twee keer per week een les bewegingsonderwijs aangeboden in de gymzaal. Beide lessen worden gegeven door een vakleerkracht.

Huiswerk

In groep 8 krijgen de leerlingen elke week huiswerkbladen mee naar huis. Zij krijgen een week de tijd om hun huiswerk te maken. Ook krijgen zij voor een toets van aardrijkskunde, geschiedenis of natuur een samenvatting mee die zij kunnen leren. Daarbij hoort ook het leren voor de topotoetsen die worden opgegeven. In de huiswerkweek krijgen de kinderen dagelijks huiswerk op hun eigen niveau, waardoor leerlingen kunnen oefenen met plannen en leren omgaan met stress. Verder maken de kinderen in groep 8 twee keer per jaar een werkstuk. De feedback van het eerste werkstuk kunnen ze gebruiken bij het schrijven van het tweede werkstuk. Al dit huiswerk en deze toetsen kunnen de kinderen opschrijven en plannen in hun (digitale) agenda. De digitale agenda is een google agenda.