Wat leren we in groep 3?

In groep 3 leren de kinderen écht lezen, taal en rekenen. Ook wordt er veel tijd besteed aan herhaling om de stof goed door te laten dringen.

Sociaal-emotionele ontwikkeling
Op de Johan Frisoschool geven wij kanjerlessen. In groep 3 wordt er veel aandacht besteed aan het zelf oplossen van een probleem; probeer eerst zelf aan te geven dat je iets niet leuk vindt en vraag het kind om te stoppen. Wanneer het kind doorgaat, mag je de juf vragen te helpen met het oplossen van het probleem. De kanjerregels worden wekelijks herhaald:

 • We vertrouwen elkaar.
 • Niemand speelt de baas.
 • Niemand lacht uit.
 • Niemand doet zielig.
 • We helpen elkaar.

Leren lezen

Ongeveer een derde van alle uren die uw kind in groep 3 op school zit, is het bezig met taal! In de eerste helft van groep 3 is dat zelfs nog meer, want om sneller te kunnen lezen moeten er nu eenmaal veel leeskilometers worden gemaakt.
Al in de eerste schoolweek leert uw kind eenvoudige woorden met 3 letters lezen. Rond de herfstvakantie leest uw kind korte woordjes al vloeiend. Rond kerst kennen de kinderen bijna alle letters en klanken. Aan het einde van het schooljaar leest uw kind al woorden van twee lettergrepen. We maken op school gebruik van de methode 'Lijn 3'.

Leren schrijven

In groep 3 wordt direct gestart met het leren schrijven in schrijfletters. In de eerste helft van het schooljaar mogen de kinderen in de eigen schriftjes nog los schrijven. Halverwege groep 3 wordt er alleen nog in schrijfletters geschreven. Ook leren we hoe we de cijfers juist moeten schrijven. Hierbij gebruiken we de methode 'Klinkers'. 

Tijdens taal en lezen leren de kinderen o.a.:

 • Lezen: Avi-start, M3 en E3, korte informatieve tekstjes;
 • Schrijven: aan elkaar, nog geen hoofdletters;
 • Stellen: korte (functionele) tekstjes, plezier in schrijven ontwikkelen;
 • Spreken/luisteren: deelnemen aan gesprekken, meningen herkennen;
 • Spelling: klankzuivere woorden;
 • Woordenschat uitbreiden;

Van tellen naar rekenen tot 20

Begin groep 3 worden er veel telactiviteiten uit groep 2 herhaald. Na een tijdje worden de tekens + en – geïntroduceerd waardoor er echte sommen ontstaan. Er wordt alleen nog tot 10 gerekend en sommen worden voornamelijk opgelost door te tellen, eventueel met behulp van een rekenrek.

In de tweede helft van groep 3 leert uw kind ook sommen uit te rekenen boven de 10. Het automatiseren van de sommen tot en met 10 is erg belangrijk in groep 3. De kinderen moeten daarom ook een splitsdiploma behalen; wanneer ze de splitsingen van 4 tot en met 10 beheersen krijgen ze dit diploma.
Tijdens rekenen, waarbij we gebruik maken van de methode 'Pluspunt 4', leren de kinderen o.a.:

 • Tellen (tot 100);
 • Automatiseren t/m 10 - splitsen (een getal in twee delen verdelen), verdubbelen en halveren;
 • +/- t/m 20;
 • Rekenen met geld (euromunten van €1 en €2);
 • Getalbegrip t/m 100;
 • Meten met eigen maat, lengte en gewicht;
 • Klokkijken: halve en hele uren;

Aandacht voor de wereld om je heen

Kinderen beginnen steeds meer oog te krijgen voor de wereld om hen heen. Wereldoriëntatie is de verzamelnaam voor de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, techniek en verkeer. Die vakken komen in groep 3 meestal nog niet structureel aan de orde, maar beetje bij beetje wordt het blikveld van uw kind al wel verruimd.

Engels

Elke week krijgen de kinderen in groep 3 Engels uit de methode Blink Groove me. Dit is een digitale methode waar de kinderen Engels leren door te spreken, schrijven en luisteren via songteksten

Creatieve ontwikkeling

Naast de kernvakken lezen en rekenen wordt er in groep 3 ook veel aandacht besteed aan creatieve ontwikkeling. Zo staat er wekelijks een tekenles, handvaardigheidsles, dramales en/of muziekles op het programma. Dit komt ook terug bij Talentonderwijs en de voorbereiding van de weeksluiting.

Bewegingsonderwijs

De leerlingen krijgen twee keer per week een les bewegingsonderwijs aangeboden in de gymzaal. Waarvan één keer gegeven door een vakleerkracht en één keer door de groepsleerkracht zelf.