Wat leren we in groep 7?

In groep 7 gaat uw kind verder met de stof waar groep 6 is geëindigd. Er vindt een goede overdracht plaats tussen de leerkrachten van deze beide groepen, zodat er een goede aansluiting is van groep 6 naar groep 7. Verder zullen er dit leerjaar een aantal belangrijke dingen zijn als het Landelijk Verkeersexamen en de pre-adviezen.

Sociaal- emotionele ontwikkeling

Ook in groep 7 wordt de Kanjermethode, zoals deze al van jongs af aan door de school wordt aangeleerd, gebruikt. De leerlingen leren hierdoor eigen gedrag te reflecteren, gedrag van anderen te respecteren en rekening houden met elkaars gevoel en emoties.

Door verhalen en oefeningen krijgen de kinderen inzicht in hun eigen gedrag en dat van de ander. Ze leren omgaan met hun gevoelens, voor zichzelf op te komen, te luisteren naar anderen en conflicten op een goede manier op te lossen.

Taal en lezen

De kinderen werken in groep 7 volgens een vast stramien: “van impressie naar expressie”. Dit doen ze met de 7 thema’s uit de methode ‘Staal’. Elke thema start met een thema film. Vervolgens komen woordenschat, taal-verkenning, spreken en luisteren en schrijven aan bod. De expressie kan zijn een afsluitende presentatie, een les schrijven en geven, een mini-werkstuk maken of een informatief artikel schrijven en publiceren.

De kinderen gaan verder met het leren van zinsontleding, zoals onderwerp, gezegde, lijdend voorwerp, etc. Ook gaan ze verder met het benoemen van woordsoorten, het zogenaamde taalkundig ontleden. Hiernaast wordt er veel gedaan het oefenen en aanleren van de spellingregels en is er veel aandacht voor woordenschatonderwijs. Dit alles verhoogt de taalvaardigheid van de leerlingen.

Werkwoordspelling is ook een belangrijk onderdeel van de leerstof in groep 7, de kinderen leren de werkwoordsvormen die eindigen op -dt. Na het begrijpen van deze regel is het vooral veel oefenen door de regel toe te passen. Hieraan wordt dan ook veel aandacht besteed.

Naast de methode Staal worden er nog andere methodes gebruikt die het lezen, schrijven en gebruiken van taal bevorderen:

  • Technisch lezen: methode Karakter;
  • Begrijpend lezen: Close reading, Nieuwsbegrip en andere teksten;
  • Schrijven: onderhoud van het handschrift, m.b.v. de methode Klinkers;
  • Stellen: (functionele) tekst, plezier in schrijven behouden;
  • Spreken/luisteren: deelnemen aan gesprekken, meningen herkennen. Bijvoorbeeld de boekbesprekingen, nieuwsberichten en spreekbeurten.

Rekenen

Rekenen krijgt veel aandacht en de stof is best pittig. De kinderen leren rekenen met breuken, procenten, verhoudingen en kommagetallen, inhoudsmaten en oppervlakten berekenen, aflezen van schalen, afstanden, werken met de rekenmachine en rekenen met geld.

Wij werken met de methode ‘Pluspunt 4’. De methode verdeelt het jaar in blokken en elk blok heeft zo zijn eigen doelen. De leerstof wordt volgens deze doelen aangeboden en ingeoefend. Hierbij wordt er veel herhaald om het allemaal onder de knie te kunnen krijgen. Leerlingen die moeite hebben met het aangeboden doel, krijgen tijdens de les verlengde instructie aangeboden.

Naast de lessen en de verwerking hiervan oefenen de kinderen ook wekelijks met het automatiseren van sommen en bewerkingen.

Wereldoriëntatie

Wereldoriëntatie is de verzamelnaam voor de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, techniek en verkeer. Deze vakken sluiten aan bij de interesse die kinderen krijgen voor de wereld om hen heen en komen wekelijks aan bod in een geïntegreerde methode: Blink. De thema’s starten met een introductie van het thema, waarin de doelen en het gezamenlijke eindproduct aan bod komen. De intro bevat ook een aantal ‘triggers’ om de kinderen nieuwsgierig te maken en te bekijken wat ze aan voorkennis hebben. Vervolgens krijgen ze eerst een basis aan inhoud en vaardigheden geboden door middel van de geleide onderzoekslessen die je gezamenlijk met de hele klas doet. Daarna volgt de Test jezelf (wat weet ik nu al? wat vind ik interessant?) en gaan ze zelf aan de slag met hun eigen onderzoeksvraag. Ze doen onderzoek, ze maken een eigen product en ze werken samen toe naar de eindpresentatie. Elk thema eindigt met een evaluatie.

Kinderen werken naast de materialen uit de methode 'Blink', ook met de lessen van Veilig Verkeer Nederland, de Techniektorens en kijken naar ‘de buitendienst’, een televisieprogramma van SchoolTV.

In april zullen de kinderen van groep 7 ook deelnemen aan het Landelijk Verkeersexamen.

Engels

Eenmaal per week krijgen de kinderen in groep 7 Engels uit de methode Blink Groove me. Dit is een digitale methode waar de kinderen Engels leren door te spreken, schrijven en luisteren via songteksten

Creatieve ontwikkeling

Naast alle vakken wordt er in groep 7 ook nog aandacht besteed aan creatieve ontwikkeling. Zo staat er wekelijks een tekenles, handvaardigheidsles, dramales en/of muziekles op het programma. Dit zal ook tijdens Talentonderwijs aangeboden worden.

Bewegingsonderwijs

De leerlingen krijgen twee keer per week een les bewegingsonderwijs aangeboden in de gymzaal, waarvan een les door de vakleerkracht en een les door de eigen leerkracht gegeven wordt.

Huiswerk

In groep 7 krijgen alle kinderen een agenda van school. Deze agenda wordt gebruikt voor het noteren van toetsen en het inplannen van huiswerk. Het doel van deze agenda is het zorgen voor een doorgaande lijn richting groep 8 en de middelbare school. Naast de toetsen die de kinderen thuis moeten leren en de spreekbeurten die zij thuis moeten voorbereiden starten de kinderen ook met het maken van huiswerk. Na de herfstvakantie krijgen de kinderen huiswerk mee naar huis en moeten dit ook weer op school inleveren. Hierbij leren zij het huiswerk te plannen.

Pre-adviezen

In groep 8 krijgen de kinderen een advies voor de middelbare school. In groep 7 volgt hiervoor rond juni al een pre-advies Het pre-advies is gebaseerd op de resultaten van het leerlingvolgsysteem (CITO toetsen) en de observaties van de groepsleerkracht. Er wordt gekeken naar de totale ontwikkeling die een kind doormaakt in alle leerjaren van het basisonderwijs.

Het officiële advies volgt in november in groep 8. We zien het als grote meerwaarde dat we op basis van dit advies, samen met het kind, afspraken kunnen maken voor het nieuwe schooljaar. Misschien zijn er wel doelen waar de leerling graag expliciet aan wil werken? Dit kan dan gelijk in het nieuwe schooljaar worden opgestart.