Wat leren we in groep 6?

In groep 6 gaat uw kind verder met de stof waar groep 5 is geëindigd. Er vindt een goede overdracht plaats tussen de leerkrachten van deze beide groepen, zodat er een goede aansluiting is van groep 5 naar groep 6.

Sociaal- emotionele ontwikkeling

In groep 6 wordt de Kanjermethode, zoals deze al van jongs af aan door de school wordt aangeleerd, gebruikt. De leerlingen leren hierdoor eigen gedrag te reflecteren, gedrag van anderen te respecteren en rekening houden met elkaars gevoel en emoties.

Door verhalen en oefeningen krijgen de kinderen inzicht in hun eigen gedrag en dat van de ander. Ze leren omgaan met hun gevoelens, voor zichzelf op te komen, te luisteren naar anderen en conflicten op een goede manier op te lossen.

Taal en lezen

De kinderen werken in groep 6 volgens een vast stramien: “van impressie naar expressie”. Dit doen ze met de 8 thema’s uit de methode ‘Staal’. Elke thema start met een thema film. Vervolgens komen woordenschat, taal-verkenning, spreken en luisteren en schrijven aanbod. De expressie kan zijn een afsluitende presentatie, een les schrijven en geven, een mini-werkstuk maken of een informatief artikel schrijven en publiceren. Naast taal van de methode Staal, wordt er ook vier keer in de week spelling gegeven in groep 6. Verschillende spellingcategorieën worden aangeleerd aan de hand van vaste regels. Ook deze lessen komen uit de methode Staal. Naast de methode Staal worden er nog andere methodes gebruikt die het lezen, schrijven en gebruiken van taal bevorderen:

 • Technisch lezen: methode Estafette.
 • Begrijpend lezen: Nieuwsbegrip en andere teksten.
 • Schrijven: onderhoud van het handschrift.
 • Stellen: (functionele) tekst, plezier in schrijven behouden.
 • Spreken/luisteren: deelnemen aan gesprekken, meningen herkennen. Bijvoorbeeld de boekbesprekingen, nieuwsberichten en spreekbeurten.

Rekenen tot 1000

Begin groep 6 worden de aangeleerde onderdelen van groep 6 herhaald. Daarna wordt er overgestapt op rekenen over het 1000-tal.

Tijdens rekenen leren de kinderen o.a.:

 • Uitbreiding van de getallen: eerst tot 10.000, dan naar 100.000, dan naar 1 miljoen
 • Analyseren en structureren van getallen tot 1.000.000
 • Herhaling kommagetallen bij geldbedragen
 • Uit het hoofd optellen en aftrekken met getallen met veel nullen
 • Handig rekenen en toepassen van rekenstrategieën
 • Schattend rekenen
 • Basisvaardigheden; vermenigvuldigen en delen
 • Overstap van vermenigvuldigen via splitsen naar kolomsgewijs vermenigvuldigen
 • Breuken: breuken benoemen als deel van een geheel, breuknotatie gebruiken.

Wereldoriëntatie

Wekelijks krijgen de kinderen de vakken Naut (Natuur en Techniek), Aardrijkskunde en Geschiedenis. Ook leren de kinderen in groep 6 de topografie van Nederland. de verschillende provincies, steden, rivieren etc. Daarnaast wordt er, elke dag aandacht besteed aan Godsdienst, en krijgen de kinderen lessen in verkeer.

Engels

Eenmaal per week krijgen de kinderen in groep 6 Engels uit de methode Take it Easy. Dit is een digitale methode waar de kinderen Engels leren door te spreken, schrijven en luisteren.

Creatieve ontwikkeling

Naast alle vakken wordt er in groep 6 ook nog aandacht besteed aan creatieve ontwikkeling. Zo staat er wekelijks een tekenles, handvaardigheidsles, dramales en/of muziekles op het programma. Dit zal ook tijdens Talentonderwijs aangeboden worden.

Bewegingsonderwijs

De leerlingen krijgen twee keer per week een les bewegingsonderwijs aangeboden in de gymzaal.

Huiswerk

In groep 6 krijgen de kinderen nog geen huiswerk, maar zijn er wel een aantal dingen die zij thuis moeten voorbereiden of leren. Zo krijgen zij voor een toets van aardrijkskunde, geschiedenis of naut een samenvatting mee die zij kunnen leren. Ook leren zij thuis voor de topografie toetsen die worden opgegeven. Verder bereiden de kinderen in groep 6 eenmaal per jaar een boekbespreking, nieuwsbericht en spreekbeurt voor.