Wat leren we in groep 4?

In groep 4 gaat uw kind verder met de stof waar groep 3 is geëindigd. Er vindt een goede overdracht plaats tussen de leerkrachten van deze beide groepen, zodat er een goede aansluiting is.

Sociaal-emotionele ontwikkeling
In groep 4 wordt er tijdens de Kanjerlessen veel aandacht besteed aan het zelf oplossen van een probleem; probeer eerst zelf aan te geven dat je iets niet leuk vindt en vraag het kind om te stoppen. Wanneer het kind doorgaat, mag je de juf vragen te helpen met het oplossen van het probleem. De kanjerregels worden wekelijks herhaald:

 • We vertrouwen elkaar.
 • Niemand speelt de baas.
 • Niemand lacht uit.
 • Niemand doet zielig.
 • We helpen elkaar.

Uitbreiding van het lezen, taalontwikkeling

Er wordt in groep 4 nog veel aandacht besteed aan de uitbreiding van het lezen. Ook komt het onderdeel begrijpend lezen er bij.

Tijdens taal en lezen leren de kinderen o.a.:

 • Lezen: Avi M4, E4, korte informatieve tekstjes;
 • Technisch lezen: uitbreiding na groep 3 met de methode 'Karakter';
 • Begrijpend lezen: Close reading, Nieuwsbegrip en andere teksten;
 • Schrijven: temposchrijven, aanleren van hoofdletters met de methode 'Klinkers';
 • Stellen: korte (functionele) tekstjes, plezier in schrijven ontwikkelen;
 • Spreken/luisteren: deelnemen aan gesprekken, meningen herkennen;
 • Spelling: aanleren van verschillende spellingcategorieën aan de hand van vaste regels, leestekens . , ? !;
 • Woordenschat uitbreiden bij de taalmethode 'Staal'.

Rekenen tot 100

Begin groep 4 worden de aangeleerde onderdelen van groep 3 herhaald. Daarna wordt er overgestapt op rekenen over het 10-tal tot rekenen tot 100.

In de loop van het jaar wordt aangeleerd hoe de tafels van vermenigvuldiging in elkaar zitten en deze leren de kinderen uit hun hoofd. Ze kunnen hiervan een tafeldiploma halen als ze de tafels snel en goed op kunnen zeggen en ook sommen hiervan door elkaar. Er wordt aandacht besteed aan wegen, meten en inhoud. Bij klokkijken komt de digitale tijd erbij. We maken gebruik van de methode 'Pluspunt 4'. 

Tijdens rekenen leren de kinderen o.a.:

 • Automatiseren t/m 10;
 • +/- t/m 100;
 • Getalbegrip t/m 1000;
 • Tafels van vermenigvuldiging: 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 10;
 • Meten: meter, centimeter;
 • Gewicht: kilogram, gram;
 • Inhoud: liter;
 • Klokkijken: hele, halve uren en kwartieren analoog, hele en halve uren digitaal, maand en jaarkalender;
 • Geld: munten en biljetten tot 100, gepast betalen en terugbetalen.

Aandacht voor de wereld om je heen

Wereldoriëntatie is de verzamelnaam voor de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, techniek en verkeer. Deze vakken sluiten aan bij de interesse die kinderen krijgen voor de wereld om hen heen en komen wekelijks aan bod in een geïntegreerde methode: Blink. De thema’s starten met een introductie van het thema, waarin de doelen en het gezamenlijke eindproduct aan bod komen. De intro bevat ook een aantal ‘triggers’ om de kinderen nieuwsgierig te maken en te bekijken wat ze aan voorkennis hebben. Vervolgens krijgen ze eerst een basis aan inhoud en vaardigheden geboden door middel van de geleide onderzoekslessen die je gezamenlijk met de hele klas doet. Daarna volgt de Test jezelf (wat weet ik nu al? wat vind ik interessant?) en gaan ze zelf aan de slag met hun eigen onderzoeksvraag. Ze doen onderzoek, ze maken een eigen product en ze werken samen toe naar de eindpresentatie. Elk thema eindigt met een evaluatie.

Kinderen werken naast de materialen uit de methode 'Blink', ook met de Techniektorens en kijken naar ‘de buitendienst’, een televisieprogramma van SchoolTV.

Engels

Elke week krijgen de kinderen in groep 4 Engels uit de methode Blink Groove me. Dit is een digitale methode waar de kinderen Engels leren door te spreken, schrijven en luisteren via songteksten

Creatieve ontwikkeling

Naast alle vakken wordt er in groep 4 ook nog aandacht besteed aan creatieve ontwikkeling. Zo staat er wekelijks een tekenles, handvaardigheidsles, dramales en/of muziekles op het programma. Dit zal ook tijdens Talentonderwijs en de voorbereiding van de weeksluiting aangeboden worden.

Bewegingsonderwijs

De leerlingen krijgen twee keer per week een les bewegingsonderwijs aangeboden in de gymzaal. Waarvan één keer gegeven door een vakleerkracht en één keer door de groepsleerkracht zelf.