Wat leren we in groep 7?

In groep 7 gaat uw kind verder met de stof waar groep 6 is geëindigd. Er vindt een goede overdracht plaats tussen de leerkrachten van deze beide groepen, zodat er een goede aansluiting is van groep 6 naar groep 7. Verder zullen er dit leerjaar een aantal belangrijke dingen zijn als het Landelijk Verkeersexamen en de pre-adviezen.

Sociaal- emotionele ontwikkeling

Ook in groep 7 wordt de Kanjermethode, zoals deze al van jongs af aan door de school wordt aangeleerd, gebruikt. De leerlingen leren hierdoor eigen gedrag te reflecteren, gedrag van anderen te respecteren en rekening houden met elkaars gevoel en emoties.

Door verhalen en oefeningen krijgen de kinderen inzicht in hun eigen gedrag en dat van de ander. Ze leren omgaan met hun gevoelens, voor zichzelf op te komen, te luisteren naar anderen en conflicten op een goede manier op te lossen.

Taal en lezen

De kinderen werken in groep 7 volgens een vast stramien: “van impressie naar expressie”. Dit doen ze met de 7 thema’s uit de methode ‘Staal’. Elke thema start met een thema film. Vervolgens komen woordenschat, taal-verkenning, spreken en luisteren en schrijven aan bod. De expressie kan zijn een afsluitende presentatie, een les schrijven en geven, een mini-werkstuk maken of een informatief artikel schrijven en publiceren.

De kinderen gaan verder met het leren van zinsontleding, onderwerp, gezegde, lijdend voorwerp etc. Ook gaan ze verder met het benoemen van woordsoorten, het zogenaamde taalkundig ontleden. Hiernaast wordt er veel gedaan het oefenen en aanleren van de spellingregels en is er veel aandacht voor woordenschatonderwijs. Dit alles verhoogd de taalvaardigheid van de leerlingen.

Werkwoordspelling is ook een belangrijk onderdeel van de leerstof in groep 7, de kinderen leren de werkwoordsvormen die eindigen op -dt. Na het begrijpen van deze regel is het vooral veel oefenen door de regel toe te passen. Hieraan wordt dan ook veel aandacht besteed.

Rekenen

Rekenen krijgt veel aandacht en de stof is best pittig. De kinderen leren rekenen met breuken, procenten, verhoudingen en kommagetallen, inhoudsmaten en oppervlakten berekenen, aflezen van schalen, afstanden, werken met de rekenmachine en rekenen met geld.

Wij werken met de methode ‘Wereld in getallen’. De methode verdeelt het jaar in blokken en elk blok heeft zo zijn eigen doelen. De leerstof wordt volgens deze doelen aangeboden en ingeoefend. Hierbij wordt er veel herhaald om het allemaal onder de knie te kunnen krijgen. Leerlingen die moeite hebben met het aangeboden doel, krijgen tijdens de les verlengde instructie aangeboden.

Naast de lessen en de verwerking hiervan oefenen de kinderen ook wekelijks met het automatiseren van sommen en bewerkingen.

Wereldoriëntatie

Wekelijks krijgen de kinderen de vakken Naut (Natuur en Techniek), Aardrijkskunde en Geschiedenis. Ook leren de kinderen in groep 7 de topografie van Europa. de verschillende landen, (hoofd)steden, rivieren etc. Daarnaast wordt er, elke dag aandacht besteed aan Godsdienst, en krijgen de kinderen lessen in verkeer. In april zullen de kinderen van groep 7 ook deelnemen aan het Landelijk Verkeersexamen.

Engels

Eenmaal per week krijgen de kinderen in groep 6 Engels uit de methode Take it Easy. Dit is een digitale methode waar de kinderen Engels leren door te spreken, schrijven en luisteren.

Creatieve ontwikkeling

Naast alle vakken wordt er in groep 7 ook nog aandacht besteed aan creatieve ontwikkeling. Zo staat er wekelijks een tekenles, handvaardigheidsles, dramales en/of muziekles op het programma. Dit zal ook tijdens Talentonderwijs aangeboden worden.

Bewegingsonderwijs

De leerlingen krijgen twee keer per week een les bewegingsonderwijs aangeboden in de gymzaal.

Huiswerk

In groep 7 krijgen alle kinderen een agenda van school. Deze agenda wordt gebruikt voor het noteren van toetsen en het inplannen van huiswerk. Het doel van deze agenda is het zorgen voor een doorgaande lijn richting groep 8 en de middelbare school. Naast de toetsen die de kinderen thuis moeten leren en de spreekbeurten die zij thuis moeten voorbereiden starten de kinderen ook met het maken van huiswerk. Na de herfstvakantie krijgen de kinderen huiswerk mee naar huis en moeten dit ook weer op school inleveren. Hierbij leren zij het huiswerk te plannen.

Pre-adviezen

In groep 8 krijgen de kinderen een advies voor de middelbare school. In groep 7 volgt hiervoor rond juni al een pre-advies Het pre-advies is gebaseerd op de resultaten van het leerlingvolgsysteem (CITO toetsen) en de observaties van de groepsleerkracht. Er wordt gekeken naar de totale ontwikkeling die een kind doormaakt in alle leerjaren van het basisonderwijs.

Het officiële advies volgt in november in groep 8. We zien het als grote meerwaarde dat we op basis van dit advies, samen met het kind, afspraken kunnen maken voor het nieuwe schooljaar. Misschien zijn er wel doelen waar de leerling graag expliciet aan wil werken? Dit kan dan gelijk in het nieuwe schooljaar worden opgestart.